PRAKTIKAPAKKUMISED

Otsin praktikat!

Palun kirjelda, mis valdkonnas soovid praktikat. Edastame sinu soovi avaliku sektori asutustele, kes saaksid sulle praktikat pakkuda. Palun täida ankeet,…

Tööinspektsioon
Tööinspektsiooni järelevalve

Pakume vaatluspraktikat, kus praktikant saab minna tööinspektoriga ettevõtte külastusele kaasa ja/või olla kuulaja töövaidluskomisjoni istungil.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
Soolise võrdsuse ja vähemuste võrdsete võimaluste poliitika

Võrdsusakadeemia korraldamises osalemine ja muud vajaduspõhised ülesanded osakonnas. Võrdsusakadeemia kui uue valdkondliku koostöövormi piloteerimine.

Häirekeskus
Personalitöö ja dokumendihaldus

Töötajate ja vabatahtlike andmete haldus ja korrastamine, sisekoolituste korraldamine, õppematerjalide ja juhendite koostamine.

Andmekaitse Inspektsioon
Andmekaitse. Rahvusvahelise õiguse valdkond

Panustad rahvusvaheliste kohtumiste materjalide ettevalmistamisse (materjalid on inglise keeles). Aitad koostada infomaterjale uusimatest andmekaitseteemalistest juhenditest ja soovitustest (materjalid on inglise…

Kultuuriministeerium
Kultuuriline mitmekesisus

Kultuurilise mitmekesisuse osakonna põhiülesanded on tagada lõimumise, sh kohanemise valdkonna poliitika kujundamine ja koordineerida selle elluviimist ning toetada Eestis elavate…

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Praktika Astangul

Praktika hõlmab eelkõige erinevaid rehabilitatsioonialaseid ülesandeid, aga praktikante oodatakse ka personalitöö, kommunikatsiooni jms valdkonnas. Praktika sisu sõltub praktikakoha valdkonnast.

Integratsiooni Sihtasutus
Praktika Integratsiooni Sihtasutuses teema-aasta 2024 korraldamisel

Teema-aasta tutvustab kultuurilise mitmekesisuse võimalusi kogu Eestis, vt www.integratsioon.ee/2024/. Praktikant aitab korraldada infoliikumist ja koostööd teema-aasta toimkonna ning projektipartnerite vahel,…

Häirekeskus
Häirekeskuse IT valdkond, UI/UX disainer

UI/UX praktika: 112 kõnesaali töötajate töölaudade disain. Praktika lõpuks valmib kasutajaliidese disain, mida on koos kasutajatega testitud ja ellu viidud…

Integratsiooni Sihtasutus
Kodanikuõppe korraldamine

Praktika on seotud kodakondsuse taotlemiseks mõeldud keeleõppe juhtimise ja arendamisega, kodanikuharidusega seotud õppe ja muude tegevuste koordineerimisega, kodanikuõpet toetavate tegevuste…

Integratsiooni Sihtasutus
Rahvuskaaslaste nõustamine

Portaalil globalestonian.com kasutajate või potentsiaalsete kasutajate kaardistamine. Eeldame, et kasutajad on suuresti eesti väliskogukondade aktiivsed inimesed, nende teekond portaalis, teekonna…

Haridus- ja Teadusministeerium
PRAKTIKANT LEITUD! Rakendusuuringute praktika Haridus- ja Teadusministeeriumis

Sissevaade HTMi uuringute planeerimise ja tellimise protsessi, kaastöö uuringute avalikkusele kättesaadavaks tegemisel (Eesti Teadusinfosüsteemis).

Integratsiooni Sihtasutus
PRAKTIKANT LEITUD! Praktika Integratsiooni Sihtasutuses kultuurilise mitmekesisuse kommunikatsiooni vallas

Praktikant aitab koondada infot Eestis tegutsevate rahvusühenduste ja nende tegevuste kohta, et seejärel oleks võimalik tutvustada erinevate rahvaste kultuure nii…

Tööinspektsioon
PRAKTIKANT LEITUD! Praktika Tööinspektsioonis

Ettevõtete külastamine koos tööinspektoritega ja tööõnnetuse või kutsehaiguse uurimisel osalemine koos tööinspektor-uurijaga. Juhendaja antud tööülesannete täitmine.

Kultuuriministeerium
PRAKTIKANT LEITUD! Kohanemisvaldkonna praktika Kultuuriministeeriumis

Ajutise kaitse saajate (ehk Ukraina sõjapõgenike) kohanemisprogrammi analüüs tagasiside ankeetide ning aruannete põhjal, valdkonna jooksvad ülesanded ja tegevused, sh osalemine…

Politsei- ja Piirivalveamet, Tallinn
PRAKTIKANT LEITUD! Praktika Politsei- ja Piirivalveameti Tallinna teenindussaalis

Praktikant juhendab ja suunab kliente, annab esmast informatsiooni, abistab digikioskite ja kliendiarvutite kasutamisel Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teenindussaalis.

Politsei- ja Piirivalveamet, Tartu
PRAKTIKANT LEITUD! Praktika Politsei- ja Piirivalveameti Tartu teenindussaalis

Praktikant juhendab ja suunab kliente, annab esmast informatsiooni, abistab digikioskite ja kliendiarvutite kasutamisel Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teenindussaalis.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
PRAKTIKANT LEITUD! Praktika Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonnas

Praktika seisneb EL teiste liikmesriikide uue perioodi eelhindamise aruannete analüüsimises ja kokkuvõtte tegemises. Suurem huvi on Läti, Leedu ja Horvaatia…

Kultuuriministeerium
PRAKTIKANT LEITUD! Noortekultuuri ja kultuurihariduse praktika Kultuuriministeeriumis

Praktikant kaasatakse laste ja noorte kultuuris osalemise tegevuskava koostamisse, üliõpilane aitab koostada kultuuriranitsa küsimustikku ja viia läbi analüüsi koostöös valdkonna…

Keeleamet
PRAKTIKANT LEITUD! Praktika Keeleametis

Praktikaülesanded hõlmavad keeleseaduse ning teiste keeleoskust ja keelekasutust reguleerivate õigusaktide tundmist ning keeleoskus- ja keelekasutusnõuete järelevalvet.

Haridus- ja Teadusministeerium
PRAKTIKANT LEITUD! Praktika Haridus- ja Teadusministeeriumi keelepoliitika osakonnas

Praktikant saab osaleda töökohtumistel ning aidata neid ette valmistada, analüüsida valdkondlikke arenguid ja anda sisendeid aruteludele. Praktika sisaldab töötamist dokumentidega…

Integratsiooni Sihtasutus
PRAKTIKANT LEITUD! Praktikaprogrammi praktika Integratsiooni Sihtasutuses

Praktikanti ootavad teavitustegevused, koolitusseminari ettevalmistus, suhtlus partnerasutustega.

Maa-amet (Tallinna kontor)
Praktika Maa-ametis

Prakika hõlmab geodeetiliste aruannete digiteerimist ja geodeetiliste märkide kaitse korraldamisega seonduvad eeltööd.

Politsei- ja Piirivalveamet
Avalike suhete ja kommunikatsiooni praktika Politsei- ja Piirivalveametis

Praktikant saab proovida ajakirjanike päringutele vastamist, intervjuude kokku leppimist, kõneisikute ettevalmistamist avalikkusega suhtlemiseks jm kommunikatsioonispetsialisti tegevusi. Pärast praktika läbimistteab praktikant,…

Politsei- ja Piirivalveamet, Pärnu
Praktika Politsei- ja Piirivalveameti Pärnu teenindussaalis

Praktikant juhendab ja suunab kliente, annab esmast informatsiooni, abistab digikioskite ja kliendiarvutite kasutamisel Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teenindussaalis.

Politsei- ja Piirivalveamet, Narva
Praktika Politsei- ja Piirivalveameti Narva teenindussaalis

Praktikant juhendab ja suunab kliente, annab esmast informatsiooni, abistab digikioskite ja kliendiarvutite kasutamisel Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teenindussaalis.

Politsei- ja Piirivalveamet, Jõhvi
Praktika Politsei- ja Piirivalveameti Jõhvi teenindussaalis

Praktikant juhendab ja suunab kliente, annab esmast informatsiooni, abistab digikioskite ja kliendiarvutite kasutamisel jne Poitsei- ja Piirivalve (PPA) teenindussaalis.

Politsei- ja Piirivalveamet, Põhja majandustalitus (Tallinn)
Logistikapraktika Politsei- ja Piirivalveametis

Praktikaülesanded: teisaldatud sõidukite tagastamisel klientidega suhtlemine, andmete sisestamine; asitõendite hävitamine, suhtlemine uurijatega asitõendi pakendite üleandmisel, vormistamisel; konfiskeeritud vara enampakkumiste tutvustamine…

Tervise Arengu Instituut
Praktika Tervise Arengu Instituudis

NutriData andmebaasi täiendamine (nt toiduainete nimekirja uuendamine, toiduainete kodeerimine vastavalt EuroFIRi eeskirjadele).

Maa-amet (Tartu, Akadeemia kontor)
Praktika Maa-ameti Tartu kontoris

Praktikant saab ülevaate Maa-ameti haldamisel olevate riigimaade piiratud asjaõigusega koormamise taotluste lahendamisest, haldusaktide koostamisest ning lepingute sõlmimisest, kirjalike vastuste, pöördumiste,…

crossmenu