Praktika ametnike välitöödel Ida-Virumaal

Praktika sisu lühikirjeldus

Valdkond: Välitööde eesmärk on erinevate ministeeriumide jaoks sisuliste ideede kogumine koostöös kohalike partnerorganisatsioonidega. Välitööde raames töövarjutavad ministeeriumi ametnikud kohalikke ametnikke, korraldatakse töögruppe ja vestlusringe. Ministeeriumidest osalevad välitöödel Kultuuriministeerium, Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium ning Rahandusministeerium. Tööülesanded:
  • välitöödeks ettevalmistavate tööde tegemine (kohalike ametnikega suhtlemine, materjalide edastamine, kohalike partnerite leidmine);
  • kohapealse kommunikatsiooni tegemine, töögruppidega kaasas käimine ja memode tegemine, pildistamine;
  • üritusest Facebooki postituse või pressiteate kirjutamine;
  • ürituse kajastamine kohalikes meediaväljaannetes;
  • üritusest kokkuvõtete tegemine ja informatsiooni vahendamine osapoolte vahel;
  • vajadusel tõlkimine, eesti keelest vene keelde ja vastupidi.
Väljund: praktikant omandab teadmised Kultuuriministeeriumi ja teiste ministeeriumide toimimisest; mõistab Ida-Virumaa väljakutseid ja eeliseid; näeb, kuidas riik kaasab kohalikke omavalitsusi ja kuidas erinevad osapooled koostööd teevad ja teavet vahetavad; saab kaasa lüüa Ida-Virumaa poliitika kujundamises.    

Praktika formaat

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna juures praktika sooritamine kätkeb endas Ida-Virumaa ametnike välitööde ettevalmistamisel ja läbiviimisel kaasalöömist. Välitööd toimuvad 15.-19. augustil Ida-Virumaal

Eeldused praktikandile

Eelistatult võiks praktikant osata väga heal tasemel vene keelt ja ta võiks olla Ida-Virumaalt pärit (mis ei ole aga ilmtingimata määrav). Kindlasti on tervitatav huvi ajakirjanduse vastu, sh videoproduktsiooni või fotograafia vastu ja varasem vabatahtlik panus nt noortekeskuses või noorteorganisatsioonides.
Kandideeri!
Kultuuriministeerium
Praktikajuhendaja: Kultuurilise mitmekesisuse osakond
Praktika hinnanguline aeg ja kestvus: Praktika kestab 2-3 nädalat augusti algusest augusti lõpuni.
crossmenu